0
Hlasovat
 LEDAS COMPANY

LEDAS COMPANY Dovoz a velkoobchod s LED světelnými zdroji a svítidly (led zářivky, led světlomety, led žárovky, led pásky). Dbáme na to, aby naše produkty opravdu svítily a nahradily tak v plné míře klasické konvenční zdroje.

www.ledas.cz | Detaily
Kategorie : Home > E-shopy

 • RSS kanál: LEDAS COMPANY : LEDAS COMPANY

 • V?e o LED technologii - 06-12-2009

  V? VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD SLED SV?TELNMI ZDROJI A SVTIDLY

  Tabulky p?edpokldanch spor:

  LED ?rovky
  LED z?ivky
  LED sv?tlomety - reflektory


  NOVINKY - INFORMACE

  Pro? si vybrat za obchodnho partnera na?i spole?nost?

  D?vod? je hned n?kolik. P?edev?m ?et?me v? ?as a penze. A jakm zp?sobem toho chceme doshnout? Jako siln a stabiln spole?nost sdlouhodobou zku?enost se zahrani?nm obchodem, p?edev?m s?nou, m??eme svm partner?m mnoh nabdnout.

  P?i vyu?it na?ich slu?eb zajistme:

  ikona_odrazka Maximln? vhodn ceny zbo? vlivem na?ich dlouhodobch vztah? a mno?stv
  odebranho zbo?

  ikona_odrazka Vb?r produkt? sco mo?n nejlep?m pom?rem vkonu, p?konu, kvality a ceny

  ikona_odrazka Testovn a vb?r produkt? snejlep?mi sv?telnmi parametry

  ikona_odrazka Dodn produkt? vodpovdajc kvalit?

  ikona_odrazka Provd?n kontroly kvality p?i samotn vrob?

  ikona_odrazka Ve?kerou komunikaci sdodavatelem (objednvky, vy?izovn p?padnch reklamac
  apod.)

  ikona_odrazka P?stup ke skladovm zsobm vdostate?nm mno?stv, bez vynalo?en vlastnch
  prost?edk? na tyto zsoby

  ikona_odrazka Vy?zen v?ech pot?ebnch formalit sdovozem produkt? (zaji?t?n dopravy, hrada
  dopravy, zaji?t?n certifikt?apod.)

  ikona_odrazka Vy?zen v?ech pot?ebnch formalit scelnm ?zenm zbo? pochzejcho zprostoru
  mimo EU (zaji?t?n podklad? pro celn ?zen, hrada cla apod.)

  ikona_odrazka Vy?zen administrativnch po?adavk? dle zkona ?. 477/2001 Sb. o obalech a
  sevidenc dov?ench obal? u spole?nosti EKO-KOM, a.s. (pravideln hl?en,
  hrada poplatk? atd.)

  Skryt nebezpe? dovozu zbo? zprostoru mimo EU.

  Nebezpe? vyplvajc zobchodu se subjekty zprostoru mimo EU si mnoz jednotlivci ani spole?nosti neuv?domuj. P?edev?m je to kontakt na dlku a nikdy nevte, zdali jste nenarazili na podvodnka, kter se za spole?nost vydv. Vdne?n dob? nen problm vytvo?it jakkoliv internetov strnky, kter p?sob d?v?ryhodn? a zaplatit si d?v?ryhodn? p?sobc domnu. Problm je, ?e a? jde o spole?nosti d?v?ryhodn nebo ned?v?ryhodn, v?echny po?aduj platbu p?edem p?ed dodnm zbo?, co? m??e zap??init, ?e po odesln platby se zbo? nemuste nikdy do?kat. Osoba, sekterou jste komunikovali, se odml? a nen ji mo?n jakmkoliv zp?sobem nalzt a kontaktovat. Dal? problm je kvalita prce a pou?it komponenty. Realita potom v?bec neodpovd nabdce ani zaslanm vzork?m. M??e se stt, ?e zbo? doraz, ale je po strnce kvality a materilu nepou?iteln. Nyn je zde jedin mo?nost a to dodan zbo? reklamovat. Vnaprost v?t?in? dochz i u existujcch spole?nost vlivem odli?n mentality kp?eru?en komunikace ze strany dodavatele. Jedinou cestou je osobn prov??en dan firmy p?ed uskute?n?nm objednvky a osobn kontrolou kvality p?i p?prav? a vrob? objednanho mno?stv. Tmto v?et nejhlavn?j?ch nebezpe? obchodu se subjekty mimo EU nekon?.

  Dopl?kov slu?by:

  ikona_odrazka V?nm zjemc?m nabzme prezentace p?mo v mst? jejich spole?nosti

  ikona_odrazka Prezentace je mo?n vst v jazyce:?eskm, anglickm, ?pan?lskm

  ikona_odrazka Energetick vy?slen na?eho LED osv?tlen v porovnn se stvajcm osv?tlenm
  klienta (v?etn? vstupn investice a jej nvratnosti, celkovch nklad? a spor)
  provdme zdarma na vy?dn.

  Na?e nabdka zahrnuje pouze kvalitn zbo? s certifikty CE, RoHS, FCC, TV s vysokou mrou osv?tlen a konstruk?n? uzp?sobenmi chladi?i pro dlouhou ?ivotnost. V?t?ina produkt? je konstruovna jako stavebnice a je tedy snadn vym?nit jakoukoliv sou?st za nhradn dl.